Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 16-10-2020


* Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các công tác về thanh tra đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường.

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các công tác về thanh tra đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn, bao gồm công tác Thanh tra đào tạo; công tác Khảo thí; công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Tổ chức triển khai, thực hiện và có ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Đảm bảo và phát triển chất lượng các tiêu chuẩn giáo dục và ISO của Phòng.

- Quản lý viên chức, người lao động và tài sản của đơn vị.

- Các nhiệm vụ khác:

+ Tham gia các hội đồng nhà trường theo quy định;

+ Tham gia phiên họp, hội nghị định kỳ và đột xuất do nhà trường triệu tập;

+ Phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện các nhiệm vụ, công việc chung của Trường;

+ Thống kê, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Phòng và thực hiện các loại báo cáo theo yêu cầu;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

(Trích nội dung theo Quyết định số 29/QĐ-ĐHVHHCM, ngày 23/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM về việc Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Văn hóa TPHCM)

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN