VĂN BẢN PHÒNG, CHỐNG THAM NHỮNG DO BỘ VH,TT&DL BAN HÀNH

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 28-02-2020


MỜI XEM CHI TIẾT CÁC FILE VĂN BẢN ĐÍNH KÈM SAU ĐÂY:

1. Quyết định số 2491/QĐ-BVHTTDL ngày 16/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

2 Quyết định số 3729/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021".

3. Kế hoạch số 299/KH-BVHTTDL ngày 20/01/2020 về Công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

4. Công văn số 28/TTr-HCTH ngày 21/02/2020 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quý I/2020

5. Quyết định số 3715/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuy truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020"

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(Cập nhật)

Từ khóa: