VĂN BẢN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG DO NHÀ NƯỚC BAN HÀNH

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 28-02-2020


MỜI XEM CHI TIẾT CÁC FILE VĂN BẢN ĐÍNH KÈM SAU ĐÂY:

1. Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thnah tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

* Các Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP:

- Biểu mẫu số 01

- Biểu mẫu số 1d

Biểu mẫu số 2b

- Biểu mẫu số 2d

- Biểu mẫu số 3b

 

2. Lệnh số 14/2018/L-CTN ngày 04/12/2018 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Phòng, chống tham nhũng

3. Luật số 36/2018/QH14: Luật Phòng, chống tham nhũng của Quốc hội (còn gọi là Luật Phòng, chống tham nhũng 2018)

4. Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"

5. Nội dung Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Thanh tra Chính phủ

6. Tài liệu Bồi dưỡng về Phòng, chống tham nhũng (được ban hành bởi: Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ)

7. Chỉ thị số 48/CT/TW ngày 22/10/2010 của Ban Chấp hành Trung ương về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

8. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tường chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014

9. Chỉ thị số 27/CT/TW ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh  chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

10. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

11. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

12. Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng chính phủ Ban hành chương trình phổ biến, giáo dục háp luật giai đoạn 2017 - 2021

13. Quyết điịnh số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng chính phủ Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

14. Công văn số 298/CP-V.I ngày 22/7/2019 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/CP

15. Kết luận số 05/KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vè việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48/CT/TW cảu Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

16. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

17. Nghị quyết số 126/NQQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

18. Quy định số 08/QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

(Cập nhật)

Từ khóa: