BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 21-09-2019


MỜI XEM NỘI DUNG CÔNG KHAI CHI TIẾT TẠI FILE ĐÍNH KÈM TRONG CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ DƯỚI ĐÂY:
 

A. BIỂU MẪU 17 - CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT): 

I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY: 

1. Ngành Thông tin Thư viện 

2. Ngành Bảo tàng học 

3. Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm 

4. Ngành Quản lý văn hóa 

4.1. Chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội

4.2. Chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa

4.3. Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật

5. Ngành Văn hóa học 

5.1. Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

5.2. Chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa

5.3. Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa

6. Ngành Du lịch 

7. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

7.1. Chuyên ngành Quản trị Lữ hành

7.2. Chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch

8. Ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam 

II. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC) 

1. Ngành Thông tin - Thư viện 

2. Ngành Quản lý Văn hóa 

III. TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

1. Ngành Khoa học Thư viện  

2. Ngành Quản lý Văn hóa 

3. Ngành Văn hóa học 

 

BBIỂU MẪU 18 - CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT) 

 

CBIỂU MẪU 19 - CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)

 

DBIỂU MẪU 20 - CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)

 

EBIỂU MẪU 21 - CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thông báo

 
 

Từ khóa: