Công văn thay thế CV768 và CV769 hướng dẫn đánh giá KĐCL cấp CSGD và CTĐT do Bộ GD&ĐT ban hành

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 03-09-2020


Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD và Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD

1. Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD: Xem file word hoặc file pdf

2. Bảng Hướng dẫn đánh giá theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Kèm theo Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng): Xem file word hoặc file pdf

3. Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD: Xem file word hoặc file pdf

4. Tài liệu Hướng dẫn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Kèm theo Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng): Xem file word hoặc file pdf
 
Nguồn: Trích dẫn từ Trung tâm KĐCLGD, Đại học Quốc Gia TPHCM 
Người cập nhật: Tôn Long Hạ - P.KT&ĐBCLGD

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN